Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Szkolenia i egzaminy

Witamy serdecznie,
pragniemy poinformować, iż Kurs strażnika łowieckiego odbędzie się w dniu 24 września 2022 roku od godziny 8.00 w auli Zespołu Szkół Samochodowych przy ulicy Klonowica 14 w Szczecinie.

W załączeniu przesyłamy materiały do zapoznania się z tematyką strażnika łowieckiego, a mianowicie:
a) definicję polowania i kłusownictwa- Ustawa Prawo Łowieckie art.4
b) dział straż łowiecka- dział 7 Ustawy Prawo Łowieckie art. 36 do art. 41
c) Regulamin polowań- całość

Kurs rozpocznie się o godzinie 8.00 zajęciami z pierwszej pomocy medycznej, następnie o godzinie 9.00 Lektor przeprowadzi część właściwą kursu dotyczącą tematyki strażnika łowieckiego przez 10 godzin lekcyjnych.

Szkolenie kończy się egzaminem.

W razie pytań prosimy kontakt z tutejszym biurem Zarządu Okręgowego PZŁ w Szczecinie. Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty zgodnie z obwieszczeniem na witrynie ZO PZŁ w Szczecinie.

Mapa dojazdu:

DO POBRANIA:

 1. Ustawa – Prawo Łowieckie 
 2. Regulamin polowań

 KURS NA UPRAWNIENIA PODSTAWOWE

 Aktualizacja:   24.02.2022 r.     

                Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie informuje o organizacji kursu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania. Kurs rozpocznie się w dniu 19 marca 2022 roku. Wykłady będą prowadzone ,,na żywo’’ za pośrednictwem platformy internetowej (zoom lub inna). Nieodzownym warunkiem przystąpienia do szkolenia jest uiszczenie opłaty w wysokości 1 450 zł brutto (tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych) na numer rachunku bankowego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie:

85 1240 3813 1111 0000 4375 6692 z adnotacją – opłata za kurs na uprawnienia podstawowe – imię i nazwisko. Opłatę należy uiścić do 16 marca 2022 roku, potwierdzenie przelewu wraz z adresem e-mail oraz numerem telefonu należy przesłać na adres e-mial zo.szczecin@pzlow.pl .

Kurs będzie obejmował osiem spotkań (sesji) na przestrzeni miesiąca marca
w systemie weekendowym po 10 godzin lekcyjnych dziennie. Link przekierowujący do zajęć zostanie wysłany za pomocą wiadomości SMS oraz e-mail na podane w zgłoszeniu numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej. Opłata obejmuje również egzaminy
i  szkolenia praktyczne (treningi strzeleckie) organizowane w ,,Ośrodku Strzelectwa Myśliwskiego PZŁ im. Janusza Flaszy w Pucicach’’. Informacja na temat szkoleń praktycznych oraz egzaminów zostanie wysłana w późniejszym terminie.

Informujemy ponadto, iż w dniu 18 marca 2022 roku w godzinach popołudniowych odbędzie się próbne połączenie z platformą szkoleniową.

                                                                                                                             „DARZ  BÓR”

Dokumenty: [POBIERZ]

1. Program szkolenia.

KURS NA UPRAWNIENIA SELEKCJONERSKIE

Aktualizacja:   9.03.2022 r.   

                            Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie informuje o organizacji kursu na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania. Kurs rozpocznie się w dniu 23 kwietnia 2022 roku. Wykłady będą prowadzone ,,na żywo’’ za pośrednictwem platformy internetowej (zoom lub inna). Nieodzownym warunkiem przystąpienia do szkolenia jest uiszczenie opłaty wysokości 650 zł brutto (sześćset pięćdziesiąt złotych) na numer rachunku bankowego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie:

85 1240 3813 1111 0000 4375 6692 z adnotacją – opłata za kurs na uprawnienia selekcjonerskie – imię i nazwisko. Opłatę należy uiścić do 20 kwietnia 2022 roku, potwierdzenie wpłaty z aktualnym numerem telefonu komórkowego oraz adresem
e-mail przesłać na 
zo.szczecin@pzlow.pl w celu potwierdzenia rejestracji.

Kurs będzie obejmował cztery spotkania (sesje) na przestrzeni miesiąca kwietnia
i maja w systemie weekendowym po 10 godzin lekcyjnych dziennie. Link przekierowujący do zajęć zostanie wysłany za pomocą wiadomości SMS oraz e-mail na podane w zgłoszeniu numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej. Opłata obejmuje również egzamin pisemny i ustny.

Informujemy ponadto, iż w dniu 22 kwietnia 2022 roku w godzinach wieczornych odbędzie się próbne połączenie z platformą szkoleniową.

                                                                                                                                       „DARZ  BÓR”

Dokumenty: 

1. Program szkolenia [POBIERZ]

Informacja dotycząca trybu postępowania dla nowo wstępujących PZŁ w roku 2022.

Po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania, ubiegający się o członkostwo Zrzeszenia, winien złożyć w tut. biurze:

  1.  Formularz – „Deklaracja członkowska do Polskiego Związku Łowieckiego osoby   fizycznej” (wg wzoru jak stanowi zał. nr 1 do statutu Zrzeszenia),  wraz  z  wymienionymi tam czterema załącznikami.

 2. Kserokopię odcinka wpłaty wpisowego w wysokości  1443 zł (wartość trzech składek + składka na Zrzeszenie za br., która wraz z ubezpieczeniem OC i NW wynosi normalna 393zł lub  743 zł przy przysługującej składce ulgowej ,która  wynosi 218 zł, lub 130,5 zł ) płatne przelewem. Opłata za Legitymacje 30 zł – osobny przelew.

Składka ulgowa przysługuje młodzieży uczącej się, która do końca roku nie osiągnęła wieku 25 lat (za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej), oraz osobom, które w tym samym terminie ukończyły 70 lub 80 lat życia. Nasz numer rachunku bankowego 85124038131111000043756692

O pozytywnym rozpatrzeniu powyższej sprawy na posiedzeniu Zarządu Okręgowego PZŁ, każdy wnioskodawca zostanie powiadomiony poprzez przesłane na jego adres zaświadczenia
o uzyskaniu w/w przynależności w dwu egzemplarzach. Zaświadczenia te stanowią: załącznik do formularza – „Deklaracja członkowska do Koła Łowieckiego” (zał. nr 3 do statutu PZŁ), oraz jeden
z dokumentów składanych do Komendanta Wojewódzkiego Policji (pkt 5 informacji poniżej).

           Celem otrzymania legitymacji organizacyjnej należy dostarczyć do biura Związku:

1. Formularz aktualizacji danych myśliwego (dostępny na stronie internetowej)

2. Decyzję Zarządu Koła Łowieckiego, poświadczającą przyjęcie w poczet członków tego Koła (nie dotyczy członków niestowarzyszonych)

===== ===============================================================

                        Do Wydziału  Postępowań  Administracyjnych  Komendy Wojewódzkiej  Policji, ul. Bardzińska  1a,  71-710  w  Szczecinie  (sekr. tel. 091 8216-285), celem uzyskania zezwolenia na zakup broni typu myśliwskiego – należy przedłożyć następującą dokumenty:

 1.  Podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji o wydanie pozwolenia na broń myśliwską  z określeniem rodzaju i ilości broni.
 2. Orzeczenie lekarskie.
 3. Orzeczenie psychologiczne.
 4. Zaświadczenie o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na uprawnienia podstawowe  do  wykonywania polowania.
 5. Zaświadczenie o uzyskaniu przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego.
 6. Dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego (o wymiarach 3 x 4 cm).
 7. Kserokopię dowodu osobistego – do widniejących danych personalnych należy dopisać nazwisko panieńskie matki.

 Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Szczecinie. Wszelkie informacje pod adresem: www.szczecin.kwp.gov.pl).

Opłaty za wydanie decyzji należy uiścić na konto Urząd Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429   z adnotacją : Opłata za:

–  decyzję 242 zł.

– 17 zł za każdy egzemplarz zaświadczenia –nie wcześniej niż po wydaniu decyzji.     

Zawiadomienie dotyczące egzaminów na uprawnienia podstawowe, uprawnienia selekcjonerskie oraz poprawkowe [POBIERZ]

Zarząd  Okręgowy  Polskiego  Związku Łowieckiego w Szczecinie niniejszym powiadamia, iż  w związku z odbyciem obowiązkowego szkolenia,  stosownie do wymogu przewidzianego  treścią  § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009r  w sprawie uprawnień do wykonywania polowania  (Dz. U. Nr 3 z 2010r poz.19) – podaje się poniższe terminy egzaminów na uprawnienia podstawowe:

 • Pisemny egzamin  testowy (jedno krotnego wyboru) w dniu: 04.11.2021 r. –  godz. 9ºº-12ºº,

Ośrodek Strzelectwa Myśliwskiego im J. Flaszy w Pucicach                   

 • Egzamin ustny w dniu: 04.11.2021 r. –  godz. od  13ºº  

Ośrodek Strzelectwa Myśliwskiego im J. Flaszy w Pucicach

 • Egzamin strzelecki (sprawdzian umiejętności posługiwania się bronią) w dniu: 05.11.2021 r.  –  godz. od 9ºº


Ośrodek Strzelectwa Myśliwskiego im J. Flaszy w Pucicach

            Ze względów organizacyjno-epidemiologicznych (max 50 uczestników testu) zgłoszenia na poszczególne terminy egzaminów prosimy dokonywać telefonicznie w biurze tut. Zarządu Okręgowego PZŁ do dnia 27.08.2021 r. (nie zgłoszenie uczestnictwa skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu)

            Nieodzownym warunkiem przystąpienia do składania przedmiotowych egzaminów jest przedłożenie komisji egzaminacyjnej następujących dokumentów:

 1. Wypełnionego formularza wniosku o przystąpienie do egzaminu, wraz z załącznikami.
 2. W przypadku egzaminów poprawkowych potwierdzenia uiszczenia opłaty w wysokości 184,50 zł brutto  na nasz  numer rachunku  bankowego: 85 1240 3813 1111 0000 4375 6692, z adnotacją „opłata za egzamin poprawkowy na uprawnienia podstawowe”POPRAWKOWY
 3. Potwierdzenia uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł brutto płatne na rachunek bankowy jak wskazano powyżej, z adnotacją „opłata za poprawkowy egzamin strzelecki”.  POPRAWKOWY
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzającego tożsamość do okazania.
 5. Ponadto warunkiem dopuszczenia do egzaminów na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania jest przedłożenie Komisji Egzaminacyjnej „Dziennika stażysty”, opatrzonego adnotacja właściwego zarządu koła wraz z wydaną pozytywną opinią
  o przebiegu rocznego stażu kandydackiego w kole łowieckim.
 6. Wypełnionego oświadczenia COVID-19

                                                                                                                  

                                                                                                                                   „DARZ  BÓR”